18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เกษตรยะลา เร่งเดินหน้าโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผักโตไว ต้านภัยโควิด-19”

เกษตรยะลา เร่งเดินหน้าโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผักโตไว ต้านภัยโควิด-19”

นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยะลา กำหนดมาตรการควบคุม แก้ปัญหาโดยให้ส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติได้ โดยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลประชาชนให้อยู่กับบ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชผักระยะสั้น เพื่อให้ประชาชน/เกษตรกร ใช้เวลาที่อยู่กับบ้านให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมการปลูกผักบริเวณบ้าน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้บริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายเพื่อนบ้าน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการพึ่งพาตนเอง

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ได้กำหนดคำขวัญ “อยู่บ้าน ปลูกผักโตไว ต้านภัยโควิด-19” โดยดำเนินการส่งเสริมการผลิตพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน/เกษตรกร ถึงประโยชน์ของการปลูกพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย เพื่อประชาชน/เกษตรกร ในจังหวัดยะลา มีความรู้ สามารถปลูกผักระยะสั้นได้ เช่น ถั่วงอก  ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ผักโขม พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว