18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ทน.สงขลา’เปิดพื้นที่รับฟังเสียงปชช. สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี

13 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา เทศบาลนครสงขลา โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา กล่าวรายงาน

ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครสงขลา” โดยนายธงชัย วิชัยดิษฐ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชน


ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี เปิดเผยว่า การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นไปตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลนครสงขลา

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เทศบาลนครสงขลาเข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน

ข่าว : เยาวเรศ มณีพันธุ์
ภาพ : มุฮัมมัดอัซรีบ์ อุมา
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสงขลา

You may also like