18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | สตช.จับมือ กรมประมง เพิ่มความรู้-ศักยภาพท่าเทียบเรือประมงภาคใต้

สงขลา | กรมประมง จับมือ สตช. อบรม “เพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 4 ให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง

วันนี้ 20 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมประมง ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562

โดยมี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดอบรม พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง สมาคมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 200 คน เข้าร่วม

พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ กล่าวว่า เนื่องด้วยตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือประมง ต้องจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมง และต้องจัดทำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือทุกลำที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และมีหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารหนังสือกำกับการซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำ

จากการกำหนดดังกล่าว กรมประมงได้ดำเนินการออกกฎหมายลูกหลายฉบับ เพื่อให้การปฏิบัติของท่าเทียบเรือประมงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กล่าวคือให้ท่าเทียบเรือประมงเป็นผู้จัดทำรายงานข้อมูลการนำสัตว์น้ำ ที่ได้จากการจับรายงานต่อกรมประมง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บดังกล่าวนั้น ต้องมีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการมีส่วนร่วมจากท่าเทียบเรือประมง การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการป้องกันการทำประมงที่เกินศักยภาพการผลิต หรือควบคุมมิให้มีการจับสัตว์น้ำที่มากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ทัน

อีกทั้งการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อ-ขาย ของท่าเทียบเรือประมง จะเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจะทำให้การซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อมั่นได้ ว่าสัตว์น้ำที่ปรากฎอยู่ในหนังสือกำกับการซื้อ-ขาย สินค้าสัตว์น้ำนั้น ไม่ได้มาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated : IUU fishing)

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560

การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) ในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นผู้ใช้งานระบบ

นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 

 

You may also like