19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“แม่ทัพภาค4”เปิดฝึกเข้ม“ราชวัลลภเริงระบำ”สู่แข่งชันระดับกองทัพบก

วันนี้ ( 2 ก.ค.62) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies Slams) ระดับ ทภ.4 ประจำปี 2562 ณ สนามบินค่ายวชิราวุธ ภายในชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 5 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานคำสอน และแบบการฝึกโดยทรงพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 เป็นการออกกำลังในลักษณะการออกกำลังอย่างต่อเนื่อง ประการที่ 2 เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย และประการที่ 3 เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

กองทัพไทยจึงได้มีการขยายการฝึกทหารประกอบดนตรี โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยงานระดับกรม เป็นตัวแทนระดับกองทัพภาค เข้าแข่งขันและตรวจสอบระดับกองทัพบก และระดับกองทัพไทยต่อไป สำหรับการแข่งขันภายในกองทัพ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การแข่งขันระดับกองพัน คัดเลือกกองพันดีเด่นจำนวน 1 กองพัน และการแข่งขันระดับกรม คัดเลือกกรมดีเด่น และเป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 4 เข้าแข่งขันระดับกองทัพบกต่อไป

สำหรับหน่วยที่เข้ารับการแข่งขันของกองทัพภาคที่ 4 ในปีนี้ ประกอบด้วยกองพลทหารราบที่ 5 โดยกรมทหารราบที่ 15 และกองพลทหารราบที่ 15 โดยกรมทหารราบที่ 151 สำหรับคณะกรรมการผู้ให้คะแนนจัดจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 37 นาย โดยมีรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกและแข่งขันทุกนายได้น้อมนำหลักคำสอนตามแบบฝึกพระราชทานมาฝึกปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ และให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 เข้าแข่งขันในระดับกองทัพบก ขอให้กำลังพลทุกส่วน ทุกฝ่าย โดยเฉพาะกรรมการที่เป็นตัวแทนของกองทัพ ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม นำความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพภาคที่ 4 ต่อไป”

You may also like