19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ผอ.โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะดูงานศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ และคณะที่ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจะนะ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ

You may also like