18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.จับมือ ซิสโก้ซีสเต็มส์ พัฒนา smart city สอดรับ “สงขลาเมืองแห่งความสุข”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและกรอบความร่วมมือพิเศษ เพื่อร่วมกันใช้ศักยภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างกันอย่างยั่งยืน การลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง ก็คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะแนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City และเผยแพร่ให้เป็นกรณีศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และภาคอื่นๆ ส่วนบริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์(ประเทศไทย)จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการวางแผนออกแบบระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาด้าน Smart City ให้เป็นโครงการตัวอย่าง และพัฒนาการความรู้และการใช้งานให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถนำไปต่อยอดการใช้งานในเมืองอื่นๆ ในภาคใต้ได้ นอกจากนั้นจะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม Startupในพื้นที่ภาคใต้ การนำแพลทฟอร์ม Cisco DevNet ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดการใช้งานเทคโนโลยีด้าน Network, Cybersecurity, IoT และ Cloud

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวภายหลังการลงนามว่า มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกับโครงการ smart city มาตั้งแต่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็น smart city ต่อมาเมื่อจังหวัดสงขลามีนโยบาย “สงขลาเมืองแห่งความสุข” และจากผลงานการไปร่วมโครงการ smart city กับจังหวัดภูเก็ตทำให้ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาอีกส่วนหนึ่งเพื่อจัดทำต้นแบบการจัดการ smart city ที่หาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ของจังหวัดพอดี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับระหว่างมหาวิทยาลัยและ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการนี้

ขณะนี้หลายผลงานกำลังอยู่ระหว่างการทดลองในมหาวิทยาลัย เช่นระบบติดตามทะเบียนรถยนต์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการให้แสงสว่าง ฟาร์มอัจฉริยะ แต่หลายระบบได้ถูกนำไปใช้จริงในตัวเมืองแล้ว โดยเราจะเปิดให้อาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจ สาธารณชนได้เรียนรู้ระบบเหล่านี้ด้วย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ไม่เพียงแต่สำหรับเยาวชนที่จบมัธยมปลายเท่านั้น แต่จะสนองนโยบายของประเทศและพัฒนาให้เกิดผลดีกับพื้นที่ภาคใต้โดยรวม อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า

“ที่สำคัญคือคนของเราที่จะต้องทำตัวให้ smart ในมิติของความรู้ โดยสงขลาจะต้องเป็นเมืองแห่งการศึกษา มีสถานศึกษาทุกระดับ เป็นแหล่งสร้างคนที่มีคุณภาพ จะต้องมีการใช้อย่างยั่งยืน มีความสมดุลย์ มีการพัฒนาทั้งวัตถุและคนพร้อมกัน ดังนั้น smart city จึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะเทคโนโลยีแต่จะรวมไปถึงคนทั้งกายใจและจิตวิญญาณ เราจะทำส่วนนี้เพื่อเสริมศักยภาพของจังหวัดและคนในพื้นที่ให้ใช้ชีวิตในวันข้างหน้าอย่างมีความสุข”

You may also like