21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | เลือก”ชลาทัศน์”1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดให้มีความเรียบร้อย สมพระเกียรติ วันนี้ (11 ก.ค.62) ที่ ห้อง ประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมีนางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สงขลา พันตำรวจโทโชคทวี จันทรทองอ่อน รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรมืองสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายบรรลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด โดยจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง”

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ คลองบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาลำคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยตามแนวคลองและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ

นอกจากนี้ที่ประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ การดำเนินการเรื่องป้ายโครงการฯ การทาสีฟุตบาทและการตีเส้นจราจร การปรับปรุงตกแต่งด่านตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบร้านค้าตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง การจัดระเบียบไฟฟ้าและสายสื่อสาร รวมถึงพิธีการ การประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบพร้อมรายงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ

ที่มาข่าว-ภาพ : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

You may also like