19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ผู้ว่าฯวีรนันทน์’นำชาวสงขลาถวายเทียนพรรษา มุ่งส่งเสริมเยาวชนตระหนักถึงพระพุทธศาสนา

สงขลา – ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน” พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562

“กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา , นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน” ในครั้งนี้ เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด ซึ่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ได้เข้าวัดปฎิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข

ที่มาภาพ-ข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

You may also like