18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | 50ส่วนราชการตื่น‘ลดขยะ’เป็นแบบอย่างประชาชน

สงขลา – กว่า 50 หน่วยหน่วยงานราชการสงขลา ตื่นตัวรณรงค์ลดพลาสติก ปลอดโฟม ปฏิบัติจริง “พนมเทียน” แนะเริ่มต้นที่ข้าราชการสู่ต้นแบบของประชาชน เดินหน้าตั้งถังขยะเปียกบ้านข้าราชการ-ลดขยะ ขานรับวาระ “สงขลาสวยสะอาด”

นายราชิต สุดพุ่ม กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดกรอบการพัฒนาจังหวัดภายใต้วาระ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาดโดยมีประเด็นการขับเคลื่อนจำนวน 7 ประเด็น หนึ่ง ในนั้นคือ การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ, สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้า ปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก และตลาดสะอาด

จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวันศุกร์) อำเภอเมือง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักแก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไปในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก และหันมาใช้ถุงผ้า ตะกร้าหรือปิ่นโตใส่สิ่งของแทน เนื่องจากขยะพลาสติกใช้
ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี

ด้าน นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดสงขลากว่า 50 หน่วยงาน ร่วมใจตื่นตัวในการปลูกจิตสำนึกให้ความสำคัญลดพลาสติกปลอดโฟม เช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัดสงขลาที่นำแผนสงขลาสะอาดไปปฏิบัติจริง ถือเป็นการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี

“การลดปริมาณขยะต้องเริ่มที่ตัวเรา เช่นเดียวกับหน่วยงานข้าราชการที่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนโดยเริ่มทำถังขยะเปียกที่บ้านข้าราชการและลดขยะให้มากที่สุด” นายพนมเทียน กล่าว

You may also like