18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | วันนี้! เตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนอง

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น.(08.30 UTC)

ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช อ.เขาพนม จ.กระบี่ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา จ.พัทลุง อ.ทุ่งหว้า อ.ท่าแพ อ.เมือง จ.สตูล อ.รามัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ.รือเสาะ อ.ยี่งอ อ.ศรีสาคร อ.เจาะไอร้อง อ.แว้ง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น

ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ
อ.สิชล อ.พรหมคีรี อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.กันตัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว อ.ปากพะยูน อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อ.รัตภูมิ อ.บางกล่ำ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อ.มะนัง อ.ควนกาหลง อ.ละงู อ.ควนโดน จ.สตูล อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น

หลังจากภาพเรดาร์เวลานี้ท่านสามารถรับชมภาพเรดาร์ได้ทุก 15 นาที ทางเว็บไซต์
http://www.songkhla.tmd.go.th/site/radar

You may also like