21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ศปบ.จชต.หนุนเยาวชนมีภาวะผู้นำ เสริมสร้างประชาธิปไตย-สังคมพหุวัฒนธรรม

ปัตตานี – ปลัดศึกษาฯ เปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม ในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของกลไกล การพัฒนาที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติ เพื่อให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยเฉพาะการอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคม สามารถนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ชีวิตประจำวันและในโรงเรียนได้ ให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะภาวะผู้นำในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอื้อให้เกิดความเข้าใจในการสร้างสันติสุข นำไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และครูได้รับการพัฒนาให้สามารถต่อยอดการเสริมสร้างทักษะในการคิดแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

การจัดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาครู สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการเสริมสร้างทักษะในการคิดแบบบูรณาการ และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของรัฐ รวมทั้งยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นักเรียนและครูจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 115 คน ครู จำนวน 154 คน วิทยากร จำนวน 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 11 คน และเจ้าหน้าที่ ศปบ.จชต. จำนวน 11 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 298 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านประชาธิปไตยและสังคม พหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นอย่างดี

เด็กหญิง ทิพวัลย์ ชายแดง (ด้านขวา)

เด็กหญิง ทิพวัลย์ ชายแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เชิญพิศลยบุตร กล่าวว่า ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ รู้สึกดีใจ ได้อบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ได้ความความรู้และประสบการณ์หลายอย่าง เช่น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

You may also like