19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

แม่ทัพภาคที่4 เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) นราธิวาส

29 ก.ค.62 เวลา 09.00 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ ผอ.ศอ.ปส.จชต.4 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.นราธิวาส ณ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และเยาวชนชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดให้การต้อนรับ

ตามนโยบาย ของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน โดยให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จ.นราธิวาส มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามหลักสูตรทางการแพทย์ จำนวน 60 คน จากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม โดย มทภ.4 ได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล ให้ปฏิบัติกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้พื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างจริงจัง

 

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “น้องๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดทุกคน เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ดังนั้นการที่น้อง ๆสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง ถือว่าเป็นการให้โอกาสตนเองซึ่งหลงผิดหรือก้าวพลาด ทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนใหม่ทำให้พ่อแม่ดีใจและมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แสนสาหัส เนื่องจากลูกติดยาเสพติด ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ ที่เลวร้ายในชีวิตไปได้ เพื่อเป็นคนดีกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว และสังคมต่อไป

You may also like