19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘มหาวิชชาลัยปริก’แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างเยาวชนตื่นรู้-มีส่วนร่วมพัฒนายั่งยืน

สงขลา – เทศบาลตำบลปริก ร่วม สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างเยาวชนตื่นรู้-มีส่วนร่วมการพัฒนา ด้วยการนำความรู้เป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง

เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ใต้ล่าง) จัดงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Prik University of Wisdomand Technology for Sustainable Development)

นายสุริยา ยีขุน กล่าวว่า เทศบาลตำบลปริกได้เข้าร่วมกับสสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) เมื่อปี 2552 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ” และได้พัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นกว่า 200 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง

และยังมีการทำงานเชิงประเด็นในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน โดยใช้หลักคิดและวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ที่มุ่งเน้นหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและน้อมนำยุทธศาสตร์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างแท้จริงประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลปริกได้สั่งสมความรู้ทักษะและประสบการณ์สามารถสร้างผู้นำระดับบุคคล ระดับกลุ่มแกนนำชุมชน และการวิจัยชุมชน จัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อยอด เกิดความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายจนสามารถยกระดับพื้นที่เป็น “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้รับรางวัลองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรีและรางวัลจากหน่วยงานอื่น ๆ

โดย สสส.เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดเป็นมหาวิชชาลัย 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข โดย อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่,มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง โดย ทต.อุโมงค์ จ.ลำพูน, มหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม โดยทต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และมหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ทต.ปริก จ.สงขลา ซึ่งเป็นแห่งที่ 4 ของประเทศ และแห่งแรกของภาคใต้

“มหาวิชชาลัยปริก เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันสร้างคนพลังพลเมืองร่นุ ใหม่ให้เตื่นรู้ ที่สำคัญทุ่มเททำงานทั้งกายใจ ด้วยการนำความรู้เป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง” นายสุริยา กล่าว

 

 

 

You may also like