19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เดินหน้าวาระที่1‘ลดขยะ’จริงจัง! ดึงพลังภาคีร่วมนำสงขลาสู่เมืองสะอาด

เดินหน้าวาระที่1‘ลดขยะ’จริงจัง! ดึงพลังภาคีร่วมนำสงขลาสู่เมืองสะอาด

ผู้ว่าฯวีรนันทน์ รุกขับเคลื่อนวาระ1 “สงขลาสะอาด” ดึงพลังภาคีเตรียมจุดพลุ! เปิดตัวรณรงค์คัดแยกขยะอย่างจริงจัง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.ร่วมปลุกจิตสำนึกงดพลาสติก ดันสู่ Green Faculty

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา 12 วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 1 สงขลาสะอาด ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดป)ชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการขยะของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลามี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการขยะเพื่อขับเคลื่อนสงขลาสู่วาระ “สงขลาสวยสะอาด” โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายศักระ กปิลกาญจน์ เล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องมาจากกครั้งที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมฯจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีในการแก้ไขบริหารจัดการขยะของ บริษัท จีเดค จำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคี ซึ่งองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะ เป็นรองประธาน ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ โรงงาน ตัวแทนสถาบันอุดม
ศึกษาทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น โดยจะรวบรวมข้อมูลและแนวทางที่ได้จากการประชุมมาเป็นแนวทางและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ขณะที่ นายพนมเทียน เส้งวั่น กล่าวถึงการขับเคลื่อนวาระ “สงขลาสะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นย้ำ 7 ประเด็นหลัก ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เริ่มต้นด้วยการแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบการเก็บขนขยะ เป็นการกำจัดขยะเปียกให้มากที่สุด ด้วยการจัดทำถังขยะเปียก การให้อาหารสัตว์ และการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งหากกำจัดขยะเปียกไม่ให้ไปสู่แหล่งกำจัดได้ ลดปริมาณขยะได้กว่า 50% ต่อด้วยการรณรงค์คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ มุ่งเน้นให้ทุกคนร่วมสร้างจิตสำนึกในการ
ทิ้งขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงกระตุ้นให้ชาวสงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้า ปลอดกล่องโฟม โดยเฉพาะในตลาดให้ลดการใช้
โฟม และถุงพลาสติก ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ โดยอำเภอละ 1 ตลาด และทุกเดือนจะเก็บขยะบริเวณหาดสมิหลา นำร่องที่บริเวณหาดชลาทัศน์ สถาณที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของสงขลา สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน เดินหน้ารักษาความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน กันกำหนดเส้นทางถนนเข้าสู่เมืองสวย สะอาด ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดสะอ้าน เหมาะกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร และฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา และแนวทางในการฟื้นฟูคลองสำโรงในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต กล่าวว่า การแยกกระป๋องอะลูมิเนียม เหล็ก เพียงแค่นี้ก็จะลดขยะได้อีก 25% ซึ่งหากไม่สะดวกนำไปขายเอง ก็สามารถแยกขยะรีไซเคิลใส่ถุงดำพร้อมติดสติกเกอร์สีเหลือง ซึ่งหมายถึงขยะรีไซเคิล นำไปตั้งไว้ตรงจุดที่เทศบาล
กำหนด เทศบาลก็จะนำไปกำจัดให้ โดยการคัดแยกขยะแบ่งเป็น

Solution 1 คัดแยกเศษอาหารครัวเรือน ทิ้งขยะเปียกของจังหวัด สามารถขยายผลระดับชุมชน หมู่บ้านดัดแปลงเองตามแบบ หรือสั่งซื้อติดต่อคณะการจัดกา)ิ่งแวดล้อมได้ ดินปรับคุณภาพใส่ต้นไม้ ชุมชนที่ไม่ปลูกต้นไม้สามารถรวมตัวติดต่อเทศบาลเก็บขนเดือนละครั้ง เพียงแค่นี้ก็จะลดขยะจากระบบไปได้ 50% คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจะสุ่มตรวจปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำนินงาน
หากไม่ต้องการที่จะทิ้งขยะเปียกของจังหวัดก็สามารถเลือกแยกขยะโดยการใส่ถุงดำพร้อมติดสติกเกอร์สีเขียวเพื่อแสดงให้เห็นว่า การติดสติกเกอร์สีเขียว คือ ขยะในครัวเรือน เพื่อให้เทศบาลจัดเก็บได้สะดวก

Solution 2 คัดแยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้ขายเองใกล้บ้าน ไม่ส่งกลับเข้าระบบให้เก็บโดยเทศบาล โดยแยกเป็น แก้ว กระดาษขาว กระดาษสี ขวด PET ขวดพลาสติก

Solution 3 ยกเลิกการใช้โฟม ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียว เช่น แก้วน้ำ หลอด หันมาใช้แก้วส่วนตัว ใช้ถุงผ้า กรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้สามารถรวบรวมถุงหูหิ้วพลาสติกไม่ใช้แล้วมาขายไว้ที่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม แค่นี้ก็ลดได้อีกเกือบ 25%

อย่างไรก็ตาม หากหลีกเลี่ยงการใช้โฟม แก้วน้ำ หลอดพลาสติกไม่ได้ ก็รวมขยะประเภทพลาสติกเหล่านี้ใส่ถุงดำพร้อมติดสติกเกอร์สีเทา ที่แสดงถึงถุงใส่พลาสติก และ Solution 4 ขยะชิ้นใหญ่ เฟอร์นิเจอร์เก่าเทศบาลจะเก็บขนทุกวันเสาร์แรกของเดือน กรณีขยะ
อันตราย เช่น ถ่านไฟฉายสามารถรวบรวมส่งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือพันธมิตร “คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เดินหน้าลุย Green Faculty รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก, ไม่ใช้หลอดพลาสติก, การประชุมไร้กระดาษ และยังเป็น Center dry battery อาทิ ถ่ายไฟฉาย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องไม่ปนกับขยะชุมชน รวมถึงเป็นจุดรับซื้อถุงพลาสติกใช้แล้วประมาณกิโลกรัมละ 2.50 บาท เพื่อส่งไปยังโรงงานหลอมเป็นเม็ดพลาสติกและผลิดเป็นท่อ HDPE (High Density Polyethylene)” ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ กล่าว

การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำเชิงวิชาการให้กับจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทิศทางการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญกับการการจัดการขยะ โดยเตรียมจุดพลุเปิดตัวการรณรงค์อย่างจริงจังในการคัดแยกขยะ ในเร็ว ๆ นี้ ผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ม.อ.รับผิดชอบในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกมีการแต่งเพลง พร้อมมิวสิควีดิโอที่ทัน
สมัยเข้าถึงได้ง่าย

You may also like