18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ศปบ.จชต.รวมพลังพันธมิตร มุ่งเสริมทักษะครูภาษาต่างประเทศชายแดนภาคใต้

สงขลา – ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปบ.จชต. ร่วมพลังกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างเครื่องมือในการ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 1 สิงหาคม 2562 นายพิทยา เพชรรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือในการ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60 คน จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญ คือ การสร้างทัศนคติและแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนให้มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูในทุกระดับ

และการหาครูชาวต่างชาติทีมีวุฒิการสอนภาษาโดยตรงมาพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียนโดยเพิ่มเป็นภาษาที่สอง ภาษาที่สาม นอกจากภาษาถิ่น การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และสอดคล้องกับจำนวนคาบเรียนและบริบทของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการนโยบายการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย นโยบายการจัดสรรงบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศในทุกระดับฃ

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมเจ้าของภาษา
และสามารถติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน รวมทั้งบูรณาการและสร้างนวัตกรรมในการใช้ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น และภาษาต่างประเทศในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือในการ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของครูภาษาต่างประเทศในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตอบโจทย์ตามนโยบายด้านการศึกษา


นายพิทยา เพชรรักษ์ กล่าวว่า มีความมุ่งหวังให้นักเรียนให้มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาต่างประเทศ ที่ดีขึ้นทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เพิ่มสูงขึ้น นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม และระหว่างชนชาติไทยกับชนชาติอื่น ๆ ช่วยให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความสามัคคีเพื่อสันติสุขของคนในชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

You may also like