19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ฟาร์มไพรวัลย์’แห่งแรกiFarm “AIS”หนุนศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร

AIS นำร่องเปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุขนำร่องแหง่ แรกที่ “ฟาร์มไพรวัลย์ หาดใหญ่” มุ่ง สร้างแพลตฟอร์ม iFarm ผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปั้น Smart Farmer ด้วยแนวคิด “สอน-เสริม-สร้าง” ยกระดับภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

23 กรกฎาคม 2562 เอไอเอส จับมือ “ฟาร์มไพรวัลย์” อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุขขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทย ด้วยแนวคิด “สอน เสริม สร้าง” บูรณาการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นสร้าง Ecosystem เพาะพันธุ์ Young Smart Farmer ต้นแบบของภาคใต้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมสร้างแพลตฟอร์ม Intelligent Farm (iFarm) และคิดค้นนวัตกรรม IoT เพื่อให้เกษตรกรดูแลการเพาะปลูกให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

โดยเปิดให้เข้าชมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข ณ ฟาร์มไพรวัลย์ ได้แล้ววันนี้นายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดสงขลา ร่วมงานเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข @ฟาร์มไพรวัลย์อ.หาดใหญ่

นายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดสงขลา ร่วมงานเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข @ฟาร์มไพรวัลย์อ.หาดใหญ่ ในการนี้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้กล่าวถึงนโบายการพัฒนาเศรษกิจของประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ด้านการทำเกษตรต่อผู้ร่วมงาน

You may also like