21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เวิร์กชอปเข้ม! เสริมทักษะครูภาษาไทยชายแดนใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2

วันนี้ 17 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2 โดยมี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี, นายพิทยา เพชรรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะวิทยากร และคณะครูผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีบทบาทในด้านการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียน มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

โดยมีระบบการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามแนวคิด Active Learning และมีการประเมินผลทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณ สถานศึกษาทุกสังกัดที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในครั้งนี้

และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนบ้านท่าข่อย จังหวัดสงขลา โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา กองทัพบกอุปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา ที่ได้สนับสนุนวิทยากร ขออำนวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ทุกประการ

การจัดอบรมในรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 มีจำนวนครูที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 410 คน และรุ่นที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดในชายแดนภาคใต้ วิทยากร นักเรียน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนบ้านท่าข่อย จังหวัดสงขลา โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา กองทัพบกอุปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา

You may also like