18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | เกษตรเขต 5 เดินหน้าพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร จากประเทศสมาชิก IMT-GT

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดโครงการ “Regional Training for Agriculture Young Farmers in the Framework of IMT – GT” โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โดยโครงการดังกล่าว เกิดจากกรอบความร่วมมือ IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของทั้ง 3 ประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร และภูเก็ต

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ประเทศสมาชิก IMT-GT มีความประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร แต่มีอุปสรรคที่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเผชิญอยู่ คือ การขาดแคลนความรู้และการเข้าถึงตลาด ทำให้ขาดอำนาจในการเจรจาต่อรอง ไม่สามารถรับประกันราคาสินค้าในตลาดได้ เกิดความไม่เสมอภาคของเกษตรกร ในด้านการเพาะปลูกและการตลาด


กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและดูแลลูกหลานเกษตรกรผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคการเกษตรสมัยใหม่ โครงการดังกล่าวจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ในการขับเคลื่อนชุมชน และบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมุ่งหวังว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสนใจด้านเกษตรกรรมจะสามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนำไปสู่การประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ พวกเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำเกษตรยุค Thailand 4.0 และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการ Regional Training for Agriculture Young Farmers in the Framework of IMT – GT ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรุ่นใหม่จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 7 คน มาเลเซีย จำนวน 3 คน และประเทศไทย จำนวน 8 คน เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า การอบรมครั้งนี้เน้นมังคุดเป็นหลัก ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การให้ผลผลิตไปจนถึงการจำหน่ายผลผลิต เนืองจากมังคุดนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนต้องการมังคุดจำนวนมาก แต่ผลผลิตในประเทศนั้นคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการ ปริมาณมังคุดมีมากก็จริง แต่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานในการส่งออก จึงต้องมีการให้อบรมให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการจำหน่าย เพื่อผลิตมังคุดที่ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก

โดยจะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง 3 ประเทศเดินทางศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้รับความรู้และประสบการณ์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทการทำงานของแต่ละประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิก IMT-GT

You may also like