18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รมว.ท่องเที่ยวฯ ‘พิพัฒน์’ ลงพื้นที่ รับฟังปัญหา ผลักดันการท่องเที่ยง ‘สตูล’

นายพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ รับรู้ปัญหาและข้อเสนอแนะ​พัฒนาและผลักดันจังหวัดสตูล


วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสตูล  ร่วมเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ตลอดจนเสนอแนะทิศทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลโดยใช้การท่องเที่ยวกระแสหลักและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล

ด้วยหอการค้าจังหวัดสตูล ได้เรียนเชิญนายพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาพบกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล เพื่อจะขอคำปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

และกรอบนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบการพัฒนาและแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล อันเนื่องมาจากพืชผลภาคการเกษตรราคาตกต่ำ ตลอดจนการประกอบการประมงมีปัญหาด้านกฎหมายและผลผลิตต่ำ ประชาชนขาดกำลังซื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือกับภาวะดังกล่าวของจังหวัดสตูล จึงจำเป็นจะต้องหันมาพึ่งภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาคีอื่นๆ ของจังหวัดสตูล

นายพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ กล่าวว่า​ วันนี้ผมเดินทางมาที่สตูล เพื่อมาพบหอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มชุมชนต่างๆเป็นการทำงานในการพบปะผู้ประกอบการในการหาข้อมูลและหารือต่อเนื่องจากที่ได้ไปภูเก็ต หาดใหญ่และกระบี่เพราะจะผลักดันการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งสำคัญคือการได้รับรู้ปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพกว้างทั้งหมดก่อน เพื่อการพัฒนาและผลักดันให้เป็นกลุ่มจังหวัด เพราะในแต่ละจังหวัดเป็นจุดเกื้อหนุนร่วมกัน

You may also like