19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

อาชีวสงขลาร่วมลงนาม MOU สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสงขลา

อาชีวศึกษาเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สู่การเรียนสายอาชีพ มอบนโยบายร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณค่า ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาโดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา ในการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สู่การเรียนสายอาชีพ ร่วมกันกำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนากำลังคนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาร่วมกันทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) ร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าและมีคุณภาพจากการดำเนินการตามแนวคิดสะพานทั้ง 5 สาย และสถานศึกษาสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายของสถานประกอบการจะเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานได้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 23 สถานศึกษา สถานศึกษารัฐบาล 10 แห่ง สถานศึกษาเอกชน จำนวน 13 แห่ง และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีก 19 แห่ง มาร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการขั้นพื้นฐานกับ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

You may also like