21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ศอ.บต.รุกรุดหน้า5งานเด่น ถกร่วมส.ว./ส.ส.-ผทพ.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาเชิงรุกรุดหน้า 5 งานเด่น ดึงสมาชิกวุฒิสภา(สว.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และกลุ่มการศึกษาเอกชน ร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนชายแดนใต้

 

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสนั่น สนธิเมือง ผอ.กองอำนวยการและประสานงานเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ ผอ.กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้เชิญ นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ยะลา นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯกลุ่มภารกิจงานที่ 5 และผู้แทนการศึกษาเอกชน ได้ร่วมกันหารือเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ อาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

 

นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน คือ 1.โครงการครูดีคิดดี เป็นการสนับสนุนและยกระดับบุคคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาทั้งด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนเอกชนและสถาบันปอเนาะ

 

 

 

โดยตนได้ประสานให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนและสถาบันปอเนาะ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสมาคมครูโรงเรียนเอกชน สถาบันปอเนาะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ได้ประสานกับสำนักงานการศึกษาส่วนหน้าและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

 

 

2.โครงการที่ศอ.บต. ดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้กองอำนวยการและประสานงานเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. มีแนวคิดให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีความขยัน (ประชาชนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ประเมินผ่านนักเรียน) และในการช่วยเหลือทางวิชาการตลอดจนการประเมินการดำเนินงานจะใช้นักศึกษาจาก วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ รวมทั้งการหาแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเอกชน เช่น การสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

 

 

3.โครงการสินค้าปันใจ จะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม โดย ศอ.บต. จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

 

 

 

4.โครงการการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ภายใต้กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้ ศอ.บต.ดำเนินการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของประชาชน  ขณะนี้สามารถดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 ราย

 

 

 

5.โครงการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้มีงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน จชต. จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อให้นำคนดี คนดัง คนมีจิตอาสา มาช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต.

 

 

 

ทั้งนี้ทุกเรื่องที่มีการคุยวันนี้ ศอ.บต ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนจะมีการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้งช่วยเต็มเติมงานดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

 

 

You may also like