18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พิธีมอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2019

พิธีมอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2019

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2019 สุดยอด SME ที่ใช้นวัตกรรมสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัล ให้แก่ เจ้าของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และรางวัล The Best SME Thailand Inno Awards แก่สุดยอดนวัตกรรม SME ประจำปี 2562 ต้นแบบธุรกิจที่นำเอาความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ


พร้อมเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยนวัตกรรมสำหรับ SME” โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

You may also like