19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“อาจารย์หนู พรรณิภา”แห่งสงขลาฟอรั่ม คว้ารางวัล“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ม.อ.

“อาจารย์หนู พรรณิภา โสตถิพันธุ์” ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม ศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัล “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“อาจารย์หนู พรรณิภา” จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม องค์กรประชาสังคมที่ก่อตัวขึ้นตามแนวคิดของความเป็นประชาสังคม และการรวมตัวของอาสาสมัครทางสังคม หลากหลายอาชีพ ภายใต้แนวคิด “เติมจิตสำนึกพลเมือง ให้เต็มแผ่นดิน”

ทั้งนี้มีการจัดมอบรางวัลวันที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้นสอง อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ข้างโรงยิมเนเซี่ยม) ม.อ. หาดใหญ่

You may also like