19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) ประจำปี 2562

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) ประจำปี 2562

วานนี้ (19 กันยายน 2562) เวลา 13.00 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าด้วย โดยมี นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

นายธีระยุทธฯ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ด้วยการกำกับดูแลควบคู่การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการประกอบการที่ดี ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาและยกระดับการประกอบอุตสาหกรรมแร่ของประเทศ สอดคล้องตามนโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน การสร้างมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)

สำหรับพิธีมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Policy) ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลความปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนบริเวณรอบ โดยในปีนี้ มีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จำนวน 41 ราย รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว จำนวน 119 ราย รางวัลการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM จำนวน 6 ราย และรางวัลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 47 ราย #กระทรวงอุตสาหกรรม #เหมืองแร่สีเขียว

You may also like