18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ม.อ. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของป.ป.ช.” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 150 คน

ในการสัมมนามีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยนายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานป.ป.ช. จังหวัดสงขลา และหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในมิติของหน่วยปฏิบัติ” โดยนายฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่อจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ซึ่งถือเป็น “มาตรการป้องกันทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการเพื่อเป็นการวัดประเมินความโปร่งใสในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาระบบการประเมินต่อไป

You may also like

You may have missed