19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ศอ.บต. ร่วมกับ ศอ.ปส.จชต. จัดงานแถลงข่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต. ร่วมกับ ศอ.ปส.จชต. จัดงานแถลงข่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต. พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

          วันนี้ (28 กันยายน 2562) ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลโท จตุพร กลัมพสุต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานงานแถลงข่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยมีนายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พลโท จตุพร กลัมพสุต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.) มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งระบบทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและการฝึกอาชีพผู้ที่หายขาดหรือเลิกยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคืนคนดีสู่สังคมอย่างยังยืน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งทาง ศอ.ปส.จชต. ได้มอบหมายให้ทาง ศอ.บต. เป็นหน่วยสนับสนุนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติด (ฝึกอบรมวิชาชีพ) จากทุกระบบ ทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2564 เพื่อนำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการประกอบอาชีพด้านการศึกษาด้านการกีฬาและด้านสาธารณสุขเน้นตามความสมัครใจ เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวกลับเสพซ้ำ โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ข้อมูลข่าวและที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

You may also like

You may have missed