19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ย้อนรอย79 ปี “เหลียวหลังแลหน้า”ทม.สะเดา สีสันขบวนแห่จีน-พุทธ-มุสลิม

ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ดร.นาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศบาลเมืองสะเดา นายธีรยุทธ นาวีเดล ปลัดอาวุโส อ.สะเดา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดงาน “เหลียวหลังแลหน้า ย้อนรอย 79 ปี เทศบาลเมืองสะเดา” ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา ที่มีพุทธอุทยานเขาเล่ทะเลหมอก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ สร้างรายได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ร่วมศึกษาเรื่องราว ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของเมืองสะเดา ซึ่งถูกจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2482 และครบ 79 ปีในปีนี้

  

ขบวน 3 ชาติพันธ์ุบ่งบอกเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ได้อยู่ร่วมกันมา ซึ่งในขบวนของชาวจีน ชาวพุทธ และชาวมุสลิม จำลองการแต่งงานของแต่ละชาติพันธิ์อย่างอลังการ สวยงามมาก

เดิมอำเภอสะเดามีฐานะเป็นตำบล ขึ้นอยู่กับอำเภอจังโหลน เมืองไทรบุรี มีชื่อเรียกตามภาษามาลายูว่า สะดาห์ หรือซีดาห์ เคยเป็นตำบลที่พระยาไทรบุรีเดินทางผ่านเพื่อนำต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ส่งเป็นเครื่องราชบรรณาการไปยังกรุงเทพฯ การเดินทางในสมัยก่อน ใช้ช้าง ม้า เป็นพาหนะ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2405 สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างทางจากเมืองไทรบุรีมาบรรจบ กับเส้นทางที่สร้างจากเมืองสงขลา โดยบรรจบกันที่บ้านหัวถนน ซึ่งปัจจุบันชื่อบ้านหัวถนน ตำบลปริก อำเภอสะเดา

    

ในปีพุทธศักราช 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองไทรบุรี โดยเสด็จพระราชดำเนินผ่านถนนสายสงขลา – ไทรบุรี จึงได้มีการปรับปรุงถนนไทรบุรีให้ดียิ่งขึ้น มีผลทำให้ตำบลสะเดา เจริญ และมีราษฎรเข้ามาอาศัยมากขึ้น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2452 ผลจากการเมืองในยุคนั้น ไทรบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ได้ทำสัญญากำหนดเขตแดนใหม่ ตำบลสะเดาจึงขึ้นกับเมืองสงขลา

ปัจจุบันอำเภอสะเดา เป็นอำเภอชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย มีด่านศุลกากร 2 ด่าน คือด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์

You may also like