19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ยะลา | ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

วันนี้ (1 ต.ค. 62) ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ระหว่างพลตำรวจตรี กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และพลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หัวหน้าสถานีตำรวจ กำลังพลในสังกัดภูธรจังหวัดยะลา เข้าร่วมจำนวน 350 นาย โดยในพิธีมีการส่งมอบธงพิทักษ์สันติราษฎร์ ส่งรับมอบแฟ้ม รับมอบหน้าที่และสิ่งของหลวง การกล่าวส่งมอบหน้าที่และกล่าวรับหน้าที่ และการมอบพวงมาลัยของที่ระลึกและดอกไม้แสดงความยินดีของกำลังพล

สำหรับการจัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในการนี้ ได้แต่งตั้งให้ตำรวจตรี กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และให้พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการฝึกพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 เรื่องการรับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชกา ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน เมื่อพ้นจากตำแหน่งต้องทำการส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมาทุกครั้ง ก่อนพ้นจากหน้าที่โดยเร็ว และเพื่อให้การรับส่งมอบหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ จึงได้จัดพิธีการดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้พลตำรวจตรี กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พลตำรวจตรี ปราบพาล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความทุ่มเท และตั้งใจทำงาน อีกทั้ง มีประสบการณ์การทำงานในทุกด้าน เชื่อว่าจะสามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในช่วงที่ตนเองได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรตำรวจ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจ เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา สร้างความเสมอภาคและเป็นธรรม พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญยิ่งขึ้นสืบมา

ตลอดจนการนำหลักปฏิบัติงานเชิงรุกและมวลชนสัมพันธ์ โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง และลดอัตราการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการ และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด

พลตำรวจตรีปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในโอกาสที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยกระดับหน่วยงานในสังกัด ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการประชาชน ควบคู่กับ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กำลังพลทุกนาย สร้างความยอมรับเชื่อถือ รวมทั้งดำเนินการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสานต่อแนวทางการดำเนินงาน ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ทางราชการ ต่อไป

You may also like