21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ปัตตานี | คณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 2 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี คณะกรรมมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางเข้าพบนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภารกิจและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ สามารถดำเนินการตามกฏหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนการพัฒนาพื้นที่และสร้างความเจริญ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จังหวัดปัตตานีได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒธรรมที่สันติสุข” อีกทั้งมีการกำหนดการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี 4 วาระ คือ ขจัดภัยยาเสพติดเร่งเศรษฐกิจให้เฟื่องฟู สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ เชิดชูคนดี การขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีให้ห้วงเวลาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้รวมพลังกันขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างปัตตานีให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ การจัดหน่วย ตลอดจนสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดทหารบกปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

You may also like