18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้ว่าฯ จารุวัฒน์ ลุยพื้นที่ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย หาดใหญ่

ผู้ว่าฯ จารุวัฒน์ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ขณะนี้คืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 67

8 ต.ค. 62 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ฯลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้ลงพื้นที่บริเวณประตูคลองระบายน้ำ ร.1 (บ้านหน้าควน) และสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าการโครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เริ่มมีฝนตกในพื้นที่

สำหรับ “โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ความว่า

“…การแก้ไขและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการ น่าจะได้แก่การขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ทำหน้าที่แบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภา หรือช่วยรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัวอำเภอหาดใหญ่ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว นอกจากนั้นหากต้องการที่จะป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธุรกิจให้ได้ผลโดยสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำเสร็จ ก็ควรพิจารณาสร้างคันกั้นน้ำรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับติดตั้งระบบสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ให้ท่วมขังตามความจำเป็น ทั้งนี้ให้พิจารณาร่วมกับระบบของผังเมือง ให้มีความสอดคล้องและได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย…”

ต่อมาปี 2532 กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติ จำนวน 4 สาย รวม 46.9 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น และในปี 2544 ดำเนินการขุดคลองระบายน้ำเพิ่มเติมอีก 7สาย รวม 39.265 กิโลเมตร และในปี 2554 ดำเนินการซ่อมแซมระบบโทรมาตร และการคาดการณ์ ระบบเตือนภัย ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำนวน 14 สาย ตามแผนงานฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1) โครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า “คลองภูมินาถดำริ” มีความหมาย คือ “คลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ ราชดำริขุดขึ้น” ซึ่งโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ฯ สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 158,000 ไร่ ช่วยระบายน้ำได้ประมาณ 930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 10.6 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเป็นแหล่งสำรองน้ำจืดเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 จาก 465 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะนี้การดำเนินงานคืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 67

ซึ่งหากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ สกัดน้ำไม่ให้เข้าเมือง โดยผันน้ำออกก่อนเข้าเมือง และสามารถตัดยอดน้ำ กักเก็บน้ำไว้บริเวณต้นน้ำ พร้อมลดระดับความเสียหายจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม ข่าว-สวท.สงขลา, โปรดปราน บุญธรรม ภาพ-KTSLive

You may also like