19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ‘อบจ.สงขลา’ เปิดเวทีประชาคมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2562 เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้แทนประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 โดยมี นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดอบจ.สงขลา ปฎิบัติหน้าที่แทนนายก อบจ.สงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.สงขลา ผู้บริหารท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประมาณ 500 คน
โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอและชี้แจ้งงบประมาณโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาทั้ง 8 ด้านของ อบจ.สงขลาให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมฟัง ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่าง ๆ


ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องการให้ทางอบจ.สงขลาได้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือและแก้ไข ก่อนที่จะมีการยกมือเพื่อลงมิติผ่านการพิจารณาร่างแผนงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2562 และจะมีการเปิดประชุมสภาอบจ.สงขลาอีกครั้งเพื่อยื่นข้อบัญญัติและรับร่างข้อบัญญัติ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
หลังจากนั้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 จะเป็นการประชุมเพื่อผ่านงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี 2563 จำนวนเงินงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท ก่อนที่จะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต่อไป

You may also like