18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ปภ.จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชน

ปภ.จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมลดอัตรการสูญเสียชีวิตของประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 เข้าร่วมประชุม

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งสั่งการด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำในการบูรณาการระหว่างจังหวัดอำเภอ/อปท. ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้มีการจัดประชุมอำนวยการความปลอดภัยทางถนนและ อบท. ทุกแห่งในพื้นที่ ทุกเดือน เพื่อลดอัตราการสูญเสียของประชาชนให้เหลือ 10 ราย/ประชากร 100,000 ในปี 2563 และการดำเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัยในระดับตำบลให้บรรลุเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาจัดให้มีการประชุมประจำทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อส่วนกลางภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมา ได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในพื้นที่สาธารณะ ดำเนินการโดยจัดตั้งจุดตรวจและการทำประวัติสำรวจร้านซ่อมรถยนต์ และร้านขายอะไหล่ , มาตรการสร้างความปลอดภัยทางม้าลายให้กับคนเดินเท้า จัดทำโครงการครู 5 นาที หน้าเสาธง จิตอาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณทางม้าลาย บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทางม้าลายบังคับและใช้กฎหมายเกี่ยวกับทางข้ามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายด้วยเครื่องตรวจจับความเร็วแบบเลเซอร์ เพื่อดำเนินการกวดขันวินัยจาจรในพื้นที่ต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา , สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

You may also like

You may have missed