18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมด้วย ปภ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่อ.นาทวี ช่วงฤดูฝน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอนาทวี ช่วงฤดูฝน กำชับทุกภาคส่วนในการร่วมกันบูรณาการการทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

          วันนี้ (18 ต.ค. 62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งกักเก็บน้ำ ณ พื้นที่ชลประทานปลักปลิง หมู่ที่ 4 บ้านนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามข้อมูลการกักเก็บน้ำ การระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับทุกภาคส่วนในการร่วมกันบูรณาการการทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์ พร้อมเฝ้าระวังการคาดการณ์สถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น , ระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ , การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักได้อย่างทันท่วงที พร้อมปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากประชาชนประสบสาธารณภัย สามรถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

You may have missed