19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

มท.2 มอบนโยบายประกันรายได้รัฐบาล สู่เกษตรกรสวนปาล์มภาคใต้ @ปัตตานี

19 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 พร้อมมอบนโยบายการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนมาตราการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นำวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นวิทยากรการประชุมชี้แจง มอบนโยบายการประกันรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ พี่นัองเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


นโยบายประกันรายได้เป็นหนึ่งใน 12 เรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการ 5 สินค้าได้แก่ข้าว ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2562 ปาล์มน้ำมันมีปัญหา ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยมีสาเหตุจากผลปาล์มเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกต่อเนื่อง ความต้องการใช้ที่ชะลอตัว ทั้งการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งภาวะปัญหาดังกล่าวทำให้ปริมาณสต็อก น้ำมันปาล์ดิบในระบบเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 350,000 – 400,000 ตัน

ในบางช่วงเวลา ซึ่งเกินกว่าระดับสต็อกปกติ ที่ไม่ควรเกิน 250,000 ตัน ส่งผลให้ราคาผลปาล์มทะลายน้ำมัน 18% ที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3 บาท ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย เพื่อเร่งช่วยเหลือด้านรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ด้วยการประกันรายได้ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกับการดำเนินมาตราการ คู่ขนานเพื่อบริหารจัดการสินค้าปาล์มทั้งระบบ ปาล์มน้ำมันจึงเป็นสินค้าแรกที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

ดังนั้นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องการประกันรายได้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรจากกรมการค้าภายใน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นวิทยากรร่วมชี้แจงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมันปี 2562 – 2563 เป็นดำริของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบให้กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส.และหน่วยงานที่สนับสนุนอื่น เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมี เปัาหมายหลักเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินประกันรายได้งวดที่หนึ่ง เข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มมันทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และจะจ่ายเงินงวดต่อไปในรอบประมาณ 45 วัน โดยเงินงวดที่สองจะเข้าบัญชีของพี่นัองเกษตรกร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

นอกจากโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ท่านรองนายกฯจุรินทร์ยังได้ผลักดันการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญอื่นๆ ที่ได้เริ่มดำเนินการไปพร้อมกับปาล์มคือ ข้าวซึ่งได้จ่ายเงินประกันรายได้งวดที่ 1ให้แก่เกษตรกตผู้ปลูกข้าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำหรับสินค้าที่จะดำเนินการประกันรายได้เกษตรกร ในเวลาอันใกล้นี้คือยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป

You may also like