19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | พร้อมแล้ว!! กับการมุ่งสู่ “สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์”

เวที“เขย่าทัศน์”สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จ.สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถก!! เวที “เขย่าทัศน์” สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ เชื่อมั่นศักยภาพเกษตรกรภาคใต้!!


วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จ.สงขลา และหลายหน่วยงานสนับสนุน สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย สำนักบ่มเพาะวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สภาเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมจัดงานเวที “เขย่าทัศน์” สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน โดยการตีเกราะเคาะไม้ พร้อมปาฐกถาแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมแบบครบห่วงโซ่


การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อน ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee Systems) ในจังหวัดสงขลา และร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายทุกจังหวัดในการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Organic Hub of Asean ภายในปี 2564 โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคใต้


ภายในงานได้มีการเสวนาพูดคุยทิศทางในการขับเคลื่อนสงขลาสู่ มหานครเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างยั่งยืน โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย มีการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนสงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศาสตราจารย์ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ นางพรรษวรรณ จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตรกรมการค้าภายใน และนางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมพูดคุยเสวนาในครั้งนี้อย่างเข้มข้น เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผลักดันเกษตรอินทรีย์ จ.สงขลา ให้เกิดเป็นสงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างแน่นอน

You may also like