21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.สถาบันคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง! จากผลประเมินคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ซึ่งมี ผศ.พ.ต.ท. ดร.นภดล ทองนพเนื้อ เป็นประธาน ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบตามเกณฑ์คุณภาพ และมีความเป็นเลิศในภารกิจ เป็นที่ยอมรับของสังคม

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคะแนนการประเมินที่ดีขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยคะแนนที่ได้ในปีนี้ขยับเข้าสู่ระดับของสถาบันที่เข้าใจตนเอง เข้าใจผลลัพธ์สำคัญ และมีกระบวนการริเริ่มอย่างเป็นระบบ

ในการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์คุณค่าและความมั่นคงให้กับสังคมภาคใต้และประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นหลัก ในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในหลายเรื่อง มีพัฒนาคุณภาพอย่างเข้มข้น มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากร มีกระบวนการสำรวจและรับฟังเสียงของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ควรมีมุมมองเชิงระบบที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันโดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ ควรแสดงผลลัพธ์ในด้านที่สำคัญๆ มีการกำหนดค่าเป้าหมายของผลลัพธ์ที่ชัดเจน และควรแสดงผลลัพธ์ที่มีค่าเทียบเคียงกับคู่เทียบเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ เพื่อการบรรลุทุกภารกิจอย่างยั่งยืน ควรก้าวข้ามตัวชี้วัดแบบเดิมที่ไม่สามารถใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ มีการทบทวนการทำงานแบบเดิม และปรับปรุงกระบวนการสำคัญที่มีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพ โดยจะรับเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปแก้ไขโดยเฉพาะความเข้มข้นของระบบการติดตามการนำข้อมูลมาเสนอ เพื่อผลการประเมินและการจัดอันดับที่ดีขึ้น โดยจะเดินหน้าในการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและตรงประเด็น

You may also like