21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“สมบูรณ์”ว่าที่ผู้สมัครนายกฯหาดใหญ่ เล็ง3แนวทางแก้จราจรในเมือง

3 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเอเซี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมบูรณ์ พงศ์เลิศภนากร ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จัดเวทีประชุมในหัวข้อเรื่อง “การจราจรและขนส่งในเมืองเป็นเรื่องของทุกคน” โดยมี ผศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.อ. เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน

สมบูรณ์ พงศ์เลิศภนากร

บรรยากาศในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนพร้อมกับเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจราจรและรถติดในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีข้อสรุปในการแก้ปัญหาเชิงระบบ ประกอบด้วย

  1. การจัดระเบียบเส้นทาง ป้ายจอดรับส่งผู้โดยสารและปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสองแถวและถประจำทาง ที่วิ่งเข้าสู่ตัวเมิองหาดใหญ่ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกของประชาชนที่ใช้บริการ รวมถึงการจัดระเบียบรถตุ๊ก ๆ ให้มีเส้นทางการเดินรถในเขตเมืองให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่
  2. ต้องจัดระเบียบและปรับปรุ่งทางเท้าให้ร่มรื่นและน่าเดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเมื่อลงจากรถสาธารณะ
  3. ต้องลดจำนวนรถเข้ามาในจอดในตัวเมือง โดยกำหนดจุดจอดรถ ในที่ดินว่างในเขตเมือง เช่น ที่ดินบริเวณสถานีรถไฟ และบริเวณหลังโรงเรียนศรีนคร หรือที่ดินบริเวณถนน 30 เมตรตัดกับถนนธรรมนูญวิีถี ซึ่งเป็นทีดินของเอกชน โดยเทศบาลฯ ต้องเป็นเจ้าภาพในการประสานกับเอกชนเพื่อนำที่ดินบริเวณดังกล่าวมาเป็นจุดจอดรถ ซึ่งจะทำให้สภาพึการจราจรในเมืองหาดใหญ่ดีขึ้น

นายสมบูรณ์ พงษ์เลิศนภากร กล่าวว่า สำหรับข้อสรุปที่ได้จากการประชุมและการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ตนจะนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป็นนโยบายในการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ปัญหาจราจรในเมืองหาดใหญ่ต่อไป

You may also like