19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.เตรียมพร้อม! แผนช่วยเหลือรองรับอุทกภัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดประชุมแผนเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้บริหารได้แก่ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายนิติธร ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายองอาจ บุญล้วน หัวหน้าหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร และผู้แทนคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนการช่วยเหลืออุทกภัย

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าจากการประชุมซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เตรียมแผนไว้ ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ประสานงาน กำหนดใช้พื้นที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. การติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ ธงเขียว เหลือง แดง ในการเตือนภัยให้ประชาชนทราบ 3 จุด คือ ประตูสงขลานครินทร์, ประตูศรีทรัพย์ และประตูงามทักษิณ
 3.  สถานที่จอดรถยนต์ฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัย จุดแรก บริเวณริมรั้วสนามฟุตบอล (หลังอาคารร้านขายยาเภสัชชุมชน) จุดที่ 2ลานจอดรถข้างสำนักงานอธิการบดี จุดที่ 3ลานจอดรถหน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ จุดที่4 ตลาดเกษตร ใน ม.อ. จุดที่ 5 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
 4. ประสานเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอความร่วมมือรถน้ำและรถสุขาเคลื่อนที่ มาประจำ ณ ศูนย์อพยพ ในระหว่างเกิดอุทกภัย
 5. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน จากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่) ตำรวจ ตระเวนชายแดน กองทัพเรือในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและกำลังพล ฯลฯ
 6. ระบบประปา ให้สำรองน้ำในถังเก็บน้ำ 1800 ลบ.ม. และ 5,000 ลบ.ม.
 7. ลดระดับการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ ม.อ. ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
 8. ยานพาหนะในการขนย้ายช่วยเหลือประชาชน
 9. ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง
 10. ศูนย์รับบริจาค และปรุงอาหาร – ใช้พื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นศูนย์ปรุงอาหาร
 11. การระดมกำลังนักศึกษาอาสาสมัครมาช่วยงานเมื่อเกิดน้ำท่วม ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 12. ศูนย์อพยพประชาชน จะใช้สถานที่ต่อไปนี้ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 13.  ศูนย์สนับสนุนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 14. ด้านประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อความเตือนภัย ทางโทรศัพท์มือถือ ให้สถานีวิทยุ ม.อ.เป็นผู้กระจายข่าวเตือนภัยน้ำท่วม และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ ประชาชน
 15. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน
 16. เตรียมน้ำดื่มสำหรับแจกจ่ายประชาชนในช่วงน้ำท่วม โดย คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

ด้าน รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสามารถรองรับประชาชนที่ศูนย์พักพิง ประมาณ 2,000 คน และภายในมหาวิทยาลัยสามารถรองรับที่จอดรถได้ 1,000 คัน กรณีเกิดฝนตกมีแนวโน้มเกิดอุทกภัยจะแจ้งเตือนประชาชนด้วยสัญลักษณ์ธงเขียว เหลือง แดง ตามลำดับ

You may also like