19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ภูริตาชวนอบรมฟรี “ศาสตร์พระราชา” พร้อมจับมือทำ

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา อบรมหลักสูตร “ศาสตร์พระราชากับการดำรงชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืน”


ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ปราชญ์จังหวัดสงขลา ที่สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา ที่สนับสนุนโดยสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครผู้สนใจ และเกษตรกรทั่วไปเข้าอบรมหลักสูตร “ศาสตร์พระราชากับการดำรงชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืน”
โดยสาระของการอบรม


1. ศาสตร์พระราชากับการสร้างปัจจัยพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน สู่ขั้นก้าวหน้า เน้นกระบวนเกษตรยั่งยืนด้วยหลักองค์ความรู้ใน 6 มิติ ของ ร. 9 ตามภูมิสังคม
2. การพึ่งพาตนเองด้านอาหาร ด้านพลังงาน ด้านกระบวนการผลิต ด้านชุดความรู้ ด้านเครือข่าย และการตลาด
3. เรียนรู้จากแปลงต้นแบบ วนเกษตรสวนยาง ในรูปแบบสวนป่าอาหาร (Food forest) วนเกษตรสวนปาล์ม รูปแบบสวนป่าอาหาร (Food forest) ขุมทรัพย์คันนา และการพึ่งพาตนเองบนไร่นา 2-3 ไร่
4. การลดต้นทุนการผลิต แต่มีช่องทางสร้างรายได้และพัฒนาสู่อาชีพ
5. การควบคุมและกำจัดศัตรูพืชด้วยธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
6. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยแมลงผสมเกสร แมลงเศรษฐกิจ ในหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
7. การแปรรูปต่างๆ จาก ผลผลิตทางการเกษตร
8. นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน เวลา และทรัพยากร
9. Zero waste จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อการทำเกษตรแบบยั่งยืน (การจัดการน้ำ การจัดการดิน เพื่อการอนุรักษ์สู่ความยั่งยืน)
10. การออกแบพื้นที่เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักการรับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
11. การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการเกษตร
12. การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต (ดินปลูก ปุ๋ยหมัก เชื้อราในการเกษตร)
13. การสร้างเครือข่ายภายในชุมชน และเครือข่ายภายนอก
14. การตลาดชุมชน ตลาดเครือข่าย และตลาดออนไลน์
15. การก้าวสู่เกษตรกรแนวหน้า การเป็นวิทยากรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – พฤศจิกายน 2562 จำนวนที่รับสมัคร 55 คน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางศูนย์ฯ จัดเตรียม อาหาร ของว่าง ที่พัก วิทยากร กิจกรรมมากมาย ตลอดการอบรม 3 วัน 2 คืน
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม มีดังนี้
1.ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศ มาก่อน
2.เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพการเกษตร หรือ ทำการเกษตรมาก่อน
3.ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใดทั้งสิ้น


ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุน
1. มีค่าพาหนะสนับสนุนผู้อบรม
ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและนอกเขตพื้นที่ตามระเบียบราชการ
2. อาหาร ของว่าง ที่พัก
3. เอกสารการอบรม
4. มีใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร


จบการอบรม
1. แจกกล้าไม้เพื่อการเริ่มต้น
2. มีพี่เลี้ยงลงเยี่ยมแปลง ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ
3. เติมเต็มให้ความรู้ เพื่อการพัฒนา
4. หารือการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ
5. หาช่องทางการตลาดให้
อบรมวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562
สนใจอบรมติดต่อศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
อาจารย์เชน โทร 0883999396
อาจารย์รดา (ม่วย) โทร. 0639691916
ID Line: 0883999396
Facebook:
– Baan Phulita
– เพจ: ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา
– เฟสกลุ่ม: ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา
e-mail: [email protected] หรือ
[email protected]


#ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
#ศูนย์ปราชญ์ชจังหวัด
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ศาสตร์พระราชา

You may also like