19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จ.ตรังพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ผ่านการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) 

จังหวัดตรังขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ผ่านการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) 

วันนี้ (8 พ.ย.62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดนิทรรศการและแสดงผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยและแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัย โดยแบ่งการแสดงผลงาน ออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย โซนที่ 1 นวัตกรรมและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ภายใต้ชุดโครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัย 11 โครงการ , โซนที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง , โซนที่ 3 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว , โซนที่ 4 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ โซนที่ 5 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จากคณะเกษตรศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการดึงต้นทุนทางวิชาการ ภาคีเครือข่าย มาบูรณาการเพื่อการทำงานบนความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่

 

You may also like

You may have missed