21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา​ | 12พ.ย.วันจป.แห่งชาติ!​ รวมใจให้ความรู้-ซ่อมอาคารโรงเรียน​ @สิงหนคร

สงขลา​ – 12พ.ย.วันจป.แห่งชาติ!​ ชมรม​จป.สงขลา​ และภาคใต้ตอนล่างจิตอาสาร่วมใจให้ความรู้นักเรียน-ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนชนบท

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงเรียนวัดประตูชัย(แก้วอุทิศ) ม.5 ต.ชิงโชค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน​ (จป.) ภาคใต้ตอนล่าง และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) จ.สงขลา พร้อมกับประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวัน(จป.) แห่งชาติ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมี​ นายสุรหิงห์ จุนณศักศรี หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา และนาย ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการพื้นที่ประถมศึกษาเขต1 สงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมในวันนี้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนและการดับเพลิงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะที่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างถูกวิธีโดยปลอดภัยได้หากพบกับเหตุการณ์จริงทั้งในโรงเรียนและที่บ้านอยู่อาศัย

นอกจากนั้นยังมีการช่วยกันปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าในสนามฟุตบอล กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังลายและซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรมภายในโรงเรียนให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

นางเยาว์วพา แดงประสา หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยภูมิภาค จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการร่วมกันทำความดี และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก(จป.) จิตอาสาทุกท่านที่มาช่วยกันทำกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและสืบสานจิตอาสา ที่จะทำความดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

You may also like