19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จ.กระบี่ ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ รำลึกน้องมาเรียม-ยามีล

จ.กระบี่ ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

รำลึกน้องมาเรียม-ยามีล

นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะ ปลูกหญ้าทะเล ปล่อยปู ปล่อยปลากว่า 1 ล้านตัว ณ บริเวณชายหาด บ้านเกาะปู หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่ได้คร่าชีวิตปลาพะยูนมาเรียมและน้องยามีลไป จึงได้ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเกาะศรีบ่อยา ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง กว่า 400 คน ร่วมกันเติมความสมบูรณ์แหล่งอาหาร ปลูกหญ้าทะเลให้พะยูน

เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มีศักยภาพเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ภูเขา น้ำตก ป่าชายเลน แหล่งปะการัง เกาะแก่งต่าง ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กว่า 6 ล้านคน การท่องเที่ยวทางทะเลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญระดับโลก โดยเฉพาะฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ำมีปริมาณลดน้อยลงเนื่องจากหลายสาเหตุ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติได้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การจัดกิจกรรมเก็บขยะปลูกหญ้าทะเล ปล่อยปู ปล่อยปลา เป็นการเพิ่มปริมาณอาหาร รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ำ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์น้ำ ให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน การร่วมกันเก็บขยะปลูกหญ้าทะเล และการนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยในแหล่งน้ำ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ เป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นายหรินทร์ ลือประสงค์จิตร ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “การร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะ ปล่อยปู ปลา ปลูกหญ้าทะเล แด่มาเรียมและยามีน บริเวณชายหาดบ้านเกาะปู เนื่องจากชายหาดแห่งนี้ เป็นแหล่งที่มีพะยูนอาศัยอยู่หลายสิบตัว เป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสร้างแหล่งอาหารและอนุรักษ์สัตว์ทะเล หลังจากที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดกระบี่พบทั้งพะยูนตายและบาดเจ็บหลายตัว ในจำนวนนี้มีลูกพะยูนมาเรียมและยามีล”

ข้อมูลข่าวและที่มา: อำนวย ใจเกลี้ยง, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สวท.กระบี่

You may also like