19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ยะลา!ขึ้นแท่นอันดับที่ 4 โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” คลังจังหวัดฯ เผย ยอดเงินสะพัด 437 ล้านบาท

ยะลา!ขึ้นแท่นอันดับที่ 4 ของประเทศ โครงการ “ชิม ช้อป ใช้”

คลังจังหวัดฯ เผยยอดเงินสะพัดร้านค้าในพื้นที่  437 ล้านบาท

นางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า “สำนักงานคลังจังหวัดยะลาได้สรุปยอดการใช้จ่ายโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มีร้านค้าที่ประชาชนใช้บริการในจังหวัดยะลา รวมแล้ว 1,079 ร้านค้า และมียอดเงินสะพัดเข้าร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 437 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกระเป๋าตัง G-Wallet 1 มียอด จำนวน 216 ล้านบาท และกระเป๋าตัง G-Wallet 2 มียอด จำนวน 220 ล้านบาท”

อีกทั้ง จังหวัดยะลายังมียอดการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet อยู่ลำดับที่ 4 ของประเทศด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดยะลายังคงเป็นจังหวัดที่ประชาชนสนใจในการใช่จ่าย “ชิม ช้อป ใช้” อย่างต่อเนื่อง จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet 2 ต่อเนื่องด้วย เพื่อใช้สิทธิ์รับส่วนลดมากขึ้นร้อยละ 20 และเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

สำหรับข้อมูลสรุปยอดการจ่ายผ่าน G-Wallet จังหวัดที่มียอดใช้จำนวนมากสุดของประเทศมีลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 คือ กรุงเทพมหานคร , ลำดับที่ 2 จังหวัดชลบุรี , ลำดับที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ , และลำดับที่ 4 คือ จังหวัดยะลา

ข้อมูลข่าว/ภาพ: อัมรัน แมหะ, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สวท.ยะลา

You may also like