19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.ร่วมเครือข่ายอุดมศึกษาฯ จัดทำงบประมาณขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ จัดโครงการ “ความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนจากสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้เข้าร่วมกว่า 400 คน เพื่อให้แผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ในช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ คือ
1. ทิศทางและแนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ให้แก่สถานบันอุดมศึกษา โดย สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. การจัดสรรงบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการบริหารงบประมาณให้แก่สถานบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
3. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการบูรณาการเชิงพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดย สุพัฒน์ นาครัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงานประมาณ เพื่อการบูรณาการเชิงพื้นที่ สำนักงบประมาณ

ช่วงบ่าย จะมีการเสวนาและวิพากษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ใน 10 ประเด็น คือ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการแก้ไขปัญหาความยากจน อาหารและการแปรรูป การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ สังคมพหุวัฒนธรรม สุขภาพและการแพทย์ Digital Smart City and Creative Economy การจัดการพลังงาน สังคมสูงวัย และชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง


ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืนเพื่อเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างและตอนบน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาชุมชนได้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20ปี ของประเทศและของภาคใต้ที่ตั้งเป้าให้ภาคใต้ได้พัฒนาเป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เป็นศูนย์กลางการผลิตยางและปาล์ม และมีการเชื่อมโยงการค้ากับทั่วโลก

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้มีการนำเสนอโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็น มีการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

You may also like