19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

      เปิดเวทีระดมคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่!!

เปิดเวทีระดมคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่!!
“สมบูรณ์”ว่าที่ผู้สมัครนายกฯ เปิดเวทีระดมคิดฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่!!


24 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเอเซี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมบูรณ์ พงศ์เลิศภนากร ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของเมืองหาดใหญ่” โดย คุณสิริน ชีพชัยอิสสระ กรรมการและประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชนหอการค้าจ.สงขลา เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน

โดยบรรยากาศในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนพร้อมกับเสนอความคิดเห็นปัญหาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่  รวมถึงแนวทางในการหารือร่วมกันเพื่อดึงจุดเด่นที่เมืองหาดใหญ่สามารถพัฒนาได้  เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดการร่วมมือการกันให้หาดใหญ่กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่แปลเปลี่ยนไปในปัจจุบัน  ซึ่งประเด็นในการระดมความคิดของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครั้งนี้ สรุปประเด็นหลัก ๆ ประกอบด้วย


จุดเด่นและช่องทางการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจหาดใหญ่ยังมีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของการเติบโตของธุรกิจไมซ์ โดยหาดใหญ่มีพื้นที่ศูนย์ประชุม มอ.ที่เอื้อต่อการจัดงานและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไมซ์ได้เป็นอย่างดี สำคัญที่สุด “วันนี้ เราจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในภาคบริการมาใช้ให้มากที่สุด เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคคลากรเป็นสำคัญ เราจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะของคนในภาคบริการให้มากที่สุดเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นตามมาด้วย  นอกจากนั้นถ้าเรามองภาพหาดใหญ่ ผู้คนที่เข้ามา มีหลายปัจจัยแต่หลัก ๆ ได้แก่ เข้ามาในเรื่อง  การศึกษา  การรักษาพยาบาลที่นับวันยิ่งแออัดมากขึ้น มีผู้มาใช้บริการ มากกว่าหลายพันคนต่อวัน และอีกปัจจัยคือ เข้ามาทำงาน เพราะฉะนั้น สำคัญที่สุด เราจำเป็นต้องพัฒนาในภาคบริการให้ตอบโจทย์ของผู้มาใช้บริการในเมืองหาดใหญ่ ในเรื่องต่างๆให้ดีที่สุด เพื่อรายได้ที่จะเติบโตตามมากับกลุ่มคนที่เข้ามาเหล่านี้
การเติบโตในภาคเกษตร จ.สงขลารวมถึงหาดใหญ่ เรายังเติบโตได้อีกมาก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องผลักดันให้พื้นที่การเกษตร ที่เป็นเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้การเกษตรกลายเป็นผลดีทั้งกับผู้อุปโภคบริโภค และเป็นการผลักดันสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับ จ.สงขลามากขึ้น เป็นช่องทางที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น
การมองภาพธุรกิจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือการปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอดในปัจจุบัน  จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้อง คิดใหม่ทั้งระบบ สร้างมาตรฐานของธุรกิจให้ชัดเจน สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างตัวตน สร้างแบรนด์ให้สินค้าหรือธุรกิจมีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสร้างเรื่องราวให้สามารถขายความคิดและเรื่องราวได้ เราก็จะแข่งขันกับตลาดในปัจจุบันได้ สร้างธุรกิจด้วยการสร้างเครือข่ายลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่สูงก็ประสบความสำเร็จได้  และสำคัญที่สุดวันนี้ ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้อง “ทำธุรกิจควบคู่กับความดี “ไม่ดีไม่ยั่งยืน” good governance” เพราะความดีคือตัวชี้วัดที่ยั่งยืนของธุรกิจในปัจจุบัน


อย่างไรก็ตามประเด็นในการระดมความคิดเวทีนี้ เกี่ยวกับเรื่องของ   “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของเมืองหาดใหญ่” ในวันนี้ทาง  นายสมบูรณ์ พงษ์เลิศนภากร  ก็จะนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป็นนโยบายในการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเมืองหาดใหญ่ต่อไป

You may also like