18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จ.ยะลา พร้อมประชาชนปลูกต้นพะยอม 500 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่า ถวายเป็นพระราชกุศล “วันพ่อแห่งชาติ”

จังหวัดยะลา พร้อมประชาชนปลูกต้นพะยอม 500 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่า “วันพ่อแห่งชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส ” วันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม

วันนี้ (4 ธ.ค. 62) นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม พร้อมนำคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ ประชาชนในชุมชน ร่วมกันปลูกต้นพะยอม จำนวน 500 ต้น ภายในวัดชมพูสถิต หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกป่าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ร่วมกับพระครูปัญญาเขมาภิรม เจ้าอาวาสวัดชมพูสถิต จัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มความร่มเย็น ความร่มรื่น และความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติแก่พื้นที่ภายในวัด เพื่อเป็นวัดต้นแบบแก่ชุมชนในการส่งเสริมการปลูกป่า สวนป่า ด้วยพันธ์ไม้ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจน ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พืชพันธ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชที่มีความสำคัญในท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลัง ให้มีความตระหนัก รัก และหวงแหนป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในชุมชน อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สทท.ยะลา

You may also like