18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

อำเภอรือเสาะ กำลัง 3 ฝ่าย ฉก.ทพ.46 จัดกิจกรรมลงพื้นที่การมีส่วนร่วมประชาชนโครงการบ้านสันติสุข

อำเภอรือเสาะ กำลัง 3 ฝ่าย ฉก.ทพ.46 จัดกิจกรรมลงพื้นที่การมีส่วนร่วมประชาชนโครงการบ้านสันติสุข

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ผอ.ศปก.อำเภอรือเสาะ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านสันติสุข พบปะ ให้แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการบ้านสันติสุข ณ มัสยิคบ้านปูโป๊ะ หมู่ที่2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดโดย ฉก.ทพ. 46 โดยมี กำลัง 3 ฝ่ายลงพื้นที่ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ. 46 พ.ต.ท.ณรงค์ ทองขาว รอง ผกก.(ป) สภ.รือเสาะ เพื่อกำหนดการขับเคลื่อนโครงการบ้านสันติสุข ตามนโยบายเร่งด่วน 5 ประการ ของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทั้งนี้ ได้ จัดขึ้นเพื่อ ประชุม หารือ และรับทราบปัญหาในพื้นที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นความหวัง ควรจะเป็นเรื่องที่ประชาชนมีบทบาทที่สุดในการแก้ไขปัญหา เพราะประชาชนในพื้นที่เข้าใจ รู้สภาพ รู้บุคคล รู้สถานที่ น่าจะดีกว่าบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่


จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และบุคคลที่มีความสำคัญ คือ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในตำบล และภาคประชาชน จัดขึ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน นำสันติสุขมาสู่ชุมชนต่อไป

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /หน.ข่าวชายแดนใต้

You may also like