18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ขนส่งยะลา เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 63 ขานรับนโยบายอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน 

ขนส่งยะลา เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 63 ขานรับนโยบายอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 

รองรับการเดินทางของประชาชน 

นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดยะลา ระบุว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ตามมาตรการความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ โดยจะมีการดำเนินการทั้งก่อนเทศกาล ช่วงเทศกาล และหลังเทศกาล

ในส่วนของด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ก็จะมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ (Check รถ Check คน) ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ก็จะมี การจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ ณ สถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ขอความร่วมมือผู้ประกอบขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาล รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย

สำหรับในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 ก็จะดำเนินการเข้มข้นในแผนด้านอำนวยความสะดวกและแผนด้านความปลอดภัย โดยจะมีการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ หลังเทศกาลก็จะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ทั้งนี้ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 จะเน้น 4 เป้าหมายอำนวยความสะดวกหลัก คือ การบริการรถโดยสารเพียงพอ ไม่ตกค้าง พนักงานประจำรถปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ (0) ลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บ ต้องลดลงจากปีก่อน ไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่รถโดยสารเป็นต้นเหตุ และ 5 ด้านมาตรการความปลอดภัย คือ เกาะติดสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง (ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง) เน้นปลอดภัย บริการไม่เอาเปรียบประชาชนรถพร้อม คนพร้อม ตรวจเข้มรถโดยสาร ทุกคัน ทุกเส้นทาง บังคับใช้กฎหมาย เข้มข้น จริงจัง ทั้งคนขับและผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างการรับรู้ เข้าใจ สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สทท.ยะลา

You may also like

You may have missed