18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผลรางวัลชนะเลิศ!! “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

ผลรางวัลชนะเลิศ!!
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2562”

ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทของการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562

ได้แก่ 1.สิ่งประดิษฐ์ประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ “ผลงาน ดินปลูกไตรโคเดอร์มา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”

2.สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ รางวัลชนะเลิศ “ผลงาน สมาร์ทการ์เด้นเฮ้าส์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ”

3.การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “กรอบสร้างสรรค์ลวดลายเรือกอและผสมผสานผ้าทอเกาะยอ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

4.สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุกกึ่งสำเร็จรูป Jelly Beat วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”

5.สิ่งประดิษฐ์ประเภท ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ “ผลงาน โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอ และผ้าทอเกาะยอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”

6.สิ่งประดิษฐ์ประเภทนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development) รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 แสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ”

7.สิ่งประดิษฐ์ประเภทการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “กายอุปกรณ์กายภาพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่”

8. สิ่งประดิษฐ์ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร”

9.สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เครื่องสไลด์มันทอดกรอบ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่”

10.สิ่งประดิษฐ์ประเภทการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่”

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็จะไปประกวดในระดับภาค ภาคใต้ที่ จ.ตรัง ในระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ 1-4 ของแต่ละประเภท เข้าประกวดในระดับชาติ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่กรุงเทพฯ ต่อไป

You may also like