18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดชมฟรี!พิพิธภัณฑ์เมือง มอบความสุขรับปีใหม่ 63

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดชมฟรี!พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส มอบความสุขรับปีใหม่ 63

นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ที่อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา โดยเปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.00 น. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ได้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส

ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ร่วมส่งมอบความสุข เปิดให้บริการเป็นพิเศษ โดยขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส Narathiwat City Museum หรือโทร.073-512207

ข้อมูลข่าวและที่มา: ปพิชญานันท์ เทพรักษ์/นนทพร แก้วกา/สวท.นราธิวาส

You may also like